Boek nu! Boek nu!
Aanmelden nieuwsbrief
header-image-small

PRIVACY STATEMENT

Het Evenement (hierna: het Evenement) wordt georganiseerd door Palazzo Producties B.V., gevestigd en kantoorhoudend in (1031 CA) Amsterdam, aan de Wingerdweg 4 en ingeschreven onder KvK nummer 34255581 Palazzo Producties B.V. respecteert de privacy van haar klanten en van alle bezoekers van de website www.palazzo.org (hierna: de Website) en/of het Evenement (hierna gezamenlijk: de Bezoeker).
Palazzo Producties B.V. draagt er zorg voor dat de persoonlijke gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Wet bescherming persoonsgegevens, en per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming, voorschrijft. 
 

Toepasselijkheid 

 1. In dit Privacy Statement wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens door of vanwege Palazzo Producties B.V. en heeft alleen op het gebruik van persoonsgegevens van Bezoekers van de Website en/of het Evenement.
 2. Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden, zoals bijvoorbeeld websites of apps waarnaar Palazzo Producties B.V. op haar Website en in haar mailingen naar verwijst. Palazzo Producties B.V. adviseert Bezoekers het privacy beleid van deze derden op de betreffende websites te raadplegen. 
   

Identiteit Palazzo Producties B.V. 

 1. Palazzo Producties B.V. respecteert de privacy van haar klanten en van al haar Bezoekers. Palazzo Producties B.V. draagt er zorg voor dat de persoonlijke gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Wet bescherming persoonsgegevens, en per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming, voorschrijft.
 2. In dit Privacy Statement wordt informatie verstrekt over de verzameling en verwerking van persoonsgegevens door of vanwege Palazzo Producties B.V.
 3. Palazzo Producties B.V. is gevestigd en kantoorhoudend in (1031 CA) Amsterdam aan de Wingerdweg 4. Zij is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder KvK-nummer 34255581. Palazzo Producties B.V. is bereikbaar via het e-mailadres info@palazzo.org.
 4. Betrokkene is niet verplicht om persoonsgegevens te verstrekken. Voor een goede dienstverlening is de verstrekking van bepaalde persoonsgegevens echter een noodzakelijke voorwaarde. 
   

Welke persoonsgegevens verzamelt Palazzo Producties B.V.? 

 1. Bij de aanschaf van tickets voor het Evenement kan de Bezoeker (al dan niet door de betreffende (voor)verkooporganisatie) om persoonsgegevens, zoals naam, (e-mail)adres en telefoonnummer, worden gevraagd, welke gegevens Palazzo Producties B.V. dan van de (voor)verkooporganisatie verkrijgt.
 2. Daarnaast kan Palazzo Producties B.V. persoonsgegevens van Bezoekers, zoals bijvoorbeeld naam, (e-mail)adres en telefoonnummer gebruiken, die zij rechtstreeks van Bezoekers verkrijgt in verband met bij Palazzo Producties B.V. geplaatste bestellingen via de Website. 
 3. Ook kunnen door Palazzo Producties B.V. surfgegevens (waaronder IP-adres, datum en tijd van bezoek aan de website) worden verkregen van Bezoekers van de Website. 
   

Voor welke doeleinden worden gegevens verwerkt? 

 1. Palazzo Producties B.V. gebruikt de verkregen persoonsgegevens in eerste instantie om de overeenkomst die zij met Bezoekers sluit in het kader van bezoek aan het Evenement of de Website zo goed mogelijk uit te kunnen voeren en voor de interne administratie. 
 2. Palazzo Producties B.V. kan daarbij persoonsgegevens gebruiken:
  (a) ten behoeve van het kunnen leveren van de bestelde tickets of producten aan de juiste persoon; 
  (b) om de Bezoeker te (laten) informeren over wijzigingen met betrekking tot tickets en/of over door Palazzo Producties B.V. georganiseerde concerten en evenementen, bijvoorbeeld via een nieuwsbrief;
  (c) ten behoeve van het aangaan, onderhouden en verbeteren van de contractuele relatie met haar (potentiële) klanten, of voor het verbeteren van de diensten en producten;
  (d) Voor het toepassen en uitvoeren van wettelijke verplichtingen. 
 3. Palazzo Producties B.V. of een mediapartner kan beeld- en/of geluidsopnamen (laten) maken tijdens het Evenement. Deze opnamen kan Palazzo Producties B.V. gebruiken op de Website of ter promotie van het Evenement via social media netwerken, zoals Facebook, Instagram, Twitter of Youtube. Daarnaast kunnen de opnamen gebruikt worden op de mediakanalen van de mediapartner(s), waaronder mogelijk radio en/of televisie. Opnamen die zijn gemaakt in het kader van cameratoezicht kan Palazzo Producties B.V. gebruiken voor veiligheidsdoeleinden. 
 4. Palazzo Producties B.V. kan nieuwsbrieven versturen per e-mail. Indien de Bezoeker geen nieuwbrief meer wenst te ontvangen, kan gebruik worden gemaakt van de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief. 
 5. Eventuele back-ups van de opgeslagen gegevens die gemaakt worden door Palazzo Producties B.V. ten behoeve van het optimaal functioneren van de systemen, worden uitsluitend gebruikt voor het herstellen van de systemen bij een storing. 
 6. De gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hetgeen hierboven omschreven. 
   

Surfgegevens en klikgedrag 

Surfgegevens die Palazzo Producties B.V. verzamelt kunnen worden opgeslagen en gebruikt om het bezoek aan en gebruik van de Website statistisch te analyseren en te optimaliseren. Surfgegevens worden (voor zover mogelijk) geanonimiseerd. Alleen geanonimiseerde gegevens kunnen worden doorgegeven aan derden, zoals Google Analytics. 
 

Cookies en Google Analytics 

 1. Palazzo Producties B.V. behoudt zich het recht voor om, net als de meeste websites, informatie te vergaren door gebruik te maken van zogenaamde “cookies” om het navigeren in de website te vergemakkelijken. Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op een computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee de website bekeken wordt (bijvoorbeeld Internet Explorer) om deze cookies op de computer op te slaan. Via de instellingen van de webbrowser kunnen cookies worden uitgezet. 
 2. Palazzo Producties B.V. maakt gebruik van Google Analytics om inzicht te krijgen in het gebruik van de website. Uitsluitend om gebruik te maken van deze dienst van Google, wordt deze informatie, inclusief IP adres, aan Google verstrekt. 
 3. Via de website worden ook cookies geplaatst van Google in het kader van de dienst Google Analytics. Palazzo Producties B.V. heeft geen invloed op wat Google met de op deze manier verkregen informatie doet. 
   

Sociale Netwerken 

 1. Op de Website van het Evenement staan knoppen die zijn gekoppeld zijn aan sociale netwerken, waaronder zoals Twitter, Instagram, Youtube en Facebook. Via deze knoppen kunnen de betreffende sociale netwerken cookies plaatsen. Op het gebruik door die partijen heeft Palazzo Producties B.V. geen invloed.
 2. De betreffende sociale netwerken zijn zelfstandig verantwoordelijk voor het gebruik en de verstrekking van gegevens die op deze manier worden verkregen. Voor dit gebruik zijn het privacy beleid en de algemene voorwaarden van de betreffende sociale netwerken van toepassing.
 3. We gebruiken Facebook ook voor onze Fan Page (via dezelfde naam). Facebook plaatst voor dit doel cookies op de computers van de gebruikers van de Fan Page en verzamelt zo informatie over het gebruik van onze Fan Page. Deze cookies van Facebook hebben elk een unieke cookie-ID. Door deze gegevensverwerking door Facebook, kunnen wij (en Facebook) anonieme statistische gegevens ontvangen van Facebook over uw gebruik van deze pagina. Vragen hieromtrent kunt u richten aan onze Functionaris voor gegevensbescherming (via de Facebook-links in de berichten).

Cameratoezicht 

 1. Te n b e h o e v e v a n de veiligheid van de Bezoeker en de beveiliging van personen, gebouwen en terreinen, vindt cameratoezicht plaats. 
 2. Op diverse plaatsen op het festivalterrein hangen zichtbare beveiligingscamera’s. De Bezoeker wordt bij het betreden van het terrein van het Evenement gewezen op de aanwezigheid van cameratoezicht. 
 3. Bij calamiteiten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal afgestaan worden aan overheidsinstanties, waaronder mede begrepen politie en justitie. 
   

Bewaartermijn 

Palazzo Producties B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomsten en in ieder geval niet langer dan twee jaar nadat de overeenkomst is beëindigd, tenzij dit noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht. Camerabeelden van beveiligingscamera’s worden maximaal 28 dagen bewaard. 
 

Inzage, correctie en verzet 

 1. De Bezoeker dient er voor te zorgen dat Palazzo Producties B.V. over de juiste persoonsgegevens beschikt. Bezoekers kunnen Palazzo Producties B.V. via het e-mailadres info@palazzo.org schriftelijk bezwaar maken tegen gebruik van bepaalde gegevens door Palazzo Producties B.V., of verzoeken om inzage in, correctie en/of verwijdering van diens (persoons)gegevens. Op schriftelijk verzoek zullen eventuele, door de Bezoeker medegedeelde correcties, worden verwerkt. 
 2. Via het e-mail adres info@palazzo.org kan de Bezoeker toestemming voor het gebruik van diens persoonsgegevens intrekken. Het intrekken van toestemming laat rechtmatig gebruik van persoonsgegevens van vóór het intrekken van de toestemming onverlet. 
 3. Klachten over het gebruik van persoonsgegevens kunnen gericht worden aan Palazzo Producties B.V. of aan de Autoriteit Persoonsgegevens. 
   

Delen en doorgifte van gegevens 

 1. Palazzo Producties B.V. is bevoegd om de gegevens van een Bezoeker te delen met aan Palazzo Producties B.V. gelieerde ondernemingen, moeder-, en zusterbedrijven, en aan partijen die Palazzo Producties B.V. inschakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening, waaronder in verband met de hierboven genoemde doeleinden, zoals ter promotie en/of (concert)registratie van het Evenement. 
 2. Palazzo Producties B.V. kan zonder specifieke toestemming van een Bezoeker, diens gegevens verstrekken vanwege op Palazzo Producties B.V. rustende wettelijke verplichtingen en/of naar aanleiding van verzoeken daartoe van autoriteiten. 
 3. Omdat Palazzo Producties B.V. bij haar dienstverlening gebruik maakt van derden, die in opdracht van Palazzo Producties B.V. producten of diensten leveren, waarbij (tenzij anders aangegeven) persoonsgegevens van Bezoekers kunnen worden gebruikt, kan Palazzo Producties B.V. die gegevens in dat verband ook aan deze derden verstrekken. Palazzo Producties B.V. heeft hiervoor de nodige overeenkomsten gesloten om te waarborgen dat de persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd in de lijn met de Europese en Nederlandse wetgeving. 
   

Beveiligen 

 1. Palazzo Producties B.V. neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 
 2. Mocht de Bezoeker de indruk hebben dat diens gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als de Bezoeker meer informatie wenst over de beveiliging van door Palazzo Producties B.V. verzamelde persoonsgegevens, kan contact worden opgenomen met info@palazzo.org
   

Wijzigingen 

 1. Palazzo Producties B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. De Bezoeker wordt geadviseerd om met regelmaat de actuele Privacy Statement te bestuderen ten aanzien van wijzigingen. Als die wijzigingen wezenlijk zijn, zal Palazzo Producties B.V. de Bezoeker hiervan duidelijk op de hoogte brengen via de Website of in een aan de Bezoeker gerichte e-mail.
 2. Vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van dit Privacy Statement kunnen gericht worden aan info@palazzo.org.

 

Betaaldiensten

Voor de uitvoering en afwikkeling van betalingen maken we gebruik van de diensten van Wirecard Bank AG, Einsteinring 35, 85609 Aschheim, Duitsland, 0049 (0)30 300 11 22 40 (opmerking: het beltarief is vastgesteld door uw eigen telefoonbedrijf), e-mail: service@wirecardbank.com, Homepage: https://www.wirecardbank.com, staat geregistreerd bij het handelsregister van AG München onder HRB 161 178. Voor de afwikkeling van uw creditcardbetalingen werken wij samen met Wirecard. Daarbij treedt Wirecard op als verantwoordelijke in de zin van artikel 4 lid 7 AVG. Wirecard zal niet optreden als onze gemachtigde gegevensverwerker voor de eventuele overdracht van vorderingen. Wirecard verwerkt zelf uw persoonsgegevens met betrekking tot uw creditcardbetalingen en heeft hier dus een eigen belang bij en beslist zelf over doelen en middelen van deze verwerking. Bij deze wordt u hierover ingelicht (artikel 13 AVG). Meer informatie hierover vindt u onder https://www.wirecardbank.de/DSGVO.

0900 - 1353

(€ 0,60 cpm)
ma-do  10:00 - 22:00 uur
vrijdag  10:00 - 20:00 uur
za-zo    10:00 - 18:00 uur

Uw Palazzo Nieuwsbrief

Met de PALAZZO Nieuwsbrief ontvangt u alle informatie, aanbiedingen en spannend nieuws over de PALAZZO Diner-show per E-mail.

Als u de nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen, kunt u zich onderaan in elke E-mail afmelden.

Ze hebben het bijna gehaald

Om de registratie te voltooien, klikt u op de link in de e-mail die we zojuist naar u hebben verzonden.

Helaas ging er iets mis!

Controleer uw gegevens!

Uw Palazzo Nieuwsbrief

Met de PALAZZO Nieuwsbrief ontvangt u alle informatie, aanbiedingen en spannend nieuws over de PALAZZO Diner-show per E-mail.

Als u de nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen, kunt u zich onderaan in elke E-mail afmelden.

Ze hebben het bijna gehaald

Om de registratie te voltooien, klikt u op de link in de e-mail die we zojuist naar u hebben verzonden.

Helaas ging er iets mis!

Controleer uw gegevens!